Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy dostępny pod adresem  jest prowadzony przez Mer Plus Spółka https://sklep.jovi.net.pl/ Jawna z siedzibą przy ul. Rataja 7B, 05-070 Sulejówek, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130000192.
Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla zamówień złożonych od 01.05.2020 roku.
Dla celów regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:
Mer Plus – Mer Plus Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rataja 7B, 05-070 Sulejówek, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130000192.
Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Mer Plus za pośrednictwem swojej strony internetowej dostępnej pod adresem , na której zamieszczone https://sklep.jovi.net.pl/ są produkty i usługi oferowane przez Mer Plus
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, lub w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej opiekuna ustawowego. Lub jest jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług sklepu internetowego w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie i składa zamówienie za pośrednictwem tego sklepu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Zamówienie – czynności Konsumenta lub Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, formę zapłaty, miejsce wydania produktu oraz dane Klienta/Konsumenta niezbędne do procesu realizacji złożonego zamówienia.
Produkty – towar, który można nabyć w sklepie.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Wszystkie produkty dostępne w  są fabrycznie nowe, https://sklep.jovi.net.pl/lne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 
§ 2 Rejestracja i logowanie.
Mer Plus umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem wcześniej założonego konta Klienta. Rejestracja konta jest nieodpłatna, dobrowolna i nie stanowi warunku dokonania zamówienia.
Klient obowiązany jest chronić swój login i hasło przed dostępem osób niepowołanych do założonego konta.
Klient w każdym momencie może nieodpłatnie i bez podania przyczyny wyrejestrować swoje konto.
§ 3 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.
Klient za pośrednictwem sklepu internetowego ma możliwość zakupu produktów dostępnych na stronie https://sklep.jovi.net.pl/ przez złożenie zamówienia. Wybór produktów odbywa się za pomocą opcji „dodaj do koszyka”. 
Przed końcowym zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu i miejsca dostawy produktów oraz formy płatności za zamówienie.
Warunkiem złożenia zamówienia jest przeczytanie i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu,
Przechodząc procedurę złożenia zamówienia Klient podaje swoje  dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed końcową finalizacją zamówienia.
Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany ilości zamawianych produktów oraz o łącznej cenie wybranych produktów wraz z podatkami, opłatach za transport.
Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuję przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „złóż zamówienie”.
Ceny produktów udostępnionych w sklepie internetowym podawane są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT)
Ceny produktów nie zawierają w sobie kosztów dostawy ich do Klienta.
Informacje przedstawione przez Mer Plus w sklepie internetowym dotyczące produktów stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z Mer Plus. Umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku umów zawieranych z Konsumentem, jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub, wydanie rzeczy nastąpi do rąk własnych Klienta w siedzibie Mer Plus (odbiór osobisty).
Czas dostawy produktów wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
Zapłaty za produkty można dokonać:
Pobranie - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze. Mer Plus zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przedpłata na konto - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Mer Plus
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
§ 4 Uprawnienia Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem produktów przez Klienta.
Odstąpienie od umowy możliwe jest przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania produktu przez Klienta.
Konsument oświadczenie odstąpienia od umowy może złożyć poprzez wysłanie pisma pocztą na adres siedziby Mer Plus lub przesłanie tego oświadczenia, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@jovi.net.pl
Do złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient dołącza dowód zakupu (faktura/paragon) od Mer Plus.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Mer Plus zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności poniesionych przez Klienta (z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej), w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie zwrotu produktów w ciągu  14 dni od oświadczenia otrzymanego od Klienta
Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z produktu w sposób niezbędny do stwierdzenia funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości produktu odpowiedzialność ponosi Klient.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (produkty na zamówienie)
w której przedmiotem świadczenia jest produkt  w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otworzeniu nie można zwrócić ze względów higienicznych. 
§ 5 Gwarancja, odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Mer Plus nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie internetowym produkty  JOVI.
Gwarancja na produkty JOVI udzielana jest przez producenta produktu, a wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonywać zgodnie z warunkami producenta produktu.
Mer Plus na pozostałe produkty w swojej ofercie udziela 12 miesięcznej gwarancji 
Mer Plus jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktów bez wad fizycznych i prawnych. Mer Plus ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi.
W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych produktów, które objęte są rękojmią, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu w formie pisemnej na adres siedziby Mer Plus
Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby Mer Plus po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.
Mer Plus ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną i żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad, a Mer Plus nie posiada na stanie produktu podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany produkt w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
§ 6 Dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Mer Plus Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Rataja 7B, 05-070 Sulejówek.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z administratorem danych, pisząc na adres poczty elektronicznej sklep@jovi.net.pl lub bezpośrednio na adres siedziby Mer Plus.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda wyrażona w toku rejestracji bądź składania Zamówień lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a Mer Plus do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem  realizacji zamówienia oraz celów wynikających z udzielonych przez Klienta zgód.
Podanie danych jest dobrowolne, z wyłączeniem danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych niezbędnych do obsługi procesu realizacji zamówienia
Dane osobowe przechowywane są przez 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, lub do momentu wygaśnięcia możliwości roszczeń wynikłych ze wzajemnego stosunku zobowiązaniowego.
Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Klient ma prawo zakazać dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Klient prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 7 Postanowienia końcowe.
Złożenie zamówienia w sposób określony w regulaminie odnosi się do zakupu produktów, których miejsce dostawy znajduje się w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
W przypadku chęci dostarczenia produktów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest dokonanie obliczenia dodatkowych kosztów dostawy. 
Informacje i ceny podane na stronie internetowej https://sklep.jovi.net.pl/, odnoszące się do produktów przedstawionych w sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://sklep.jovi.net.pl/ w zakładce Regulamin.
Mer Plus zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie https://sklep.jovi.net.pl/ Informacja taka zostanie utrzymana na stronie internetowej Mer Plus przez co najmniej 14 dni.
W kwestiach nieujętych Regulaminem, znajdą zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego. 

Sprawdź stan połączenia z internetem